ВАКАНСІЇ

 

Вчителя  - реабілітолога (вчителя лікувальної фізкультури) на конкурсній основі 

Вчителя - дефектолога (олігофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога) на конкурсній основі


Медичну сестру без конкурсної основи

Порядок призначення та звільнення на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Лиманської районної ради Одеської області

1.Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» (далі - вакантна посада), метою якого є підбір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки

1.2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру (далі -ІРЦ) на основі оцінювання їхніх особистих досягнень, знань, умінь та навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов'язків.

1.3.Вимоги до кандидатів :

-вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю « Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія», «Лікувальна фізкультура» за спеціалізацією : логопед, сурдопедагог, олігофренопедагог, тифлопедагог, а також практичний психолог, вчитель лікувальної фізкультури;

-стаж роботи за фахом не менше трьох років.

1.4 Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

-законності;

-прозорості;

-забезпечення рівного доступу;

-доброчесності;

-надійності

1.5. Конкурс оголошується директором ІРЦ.

Строк подання документів для участі у конкурсному відборі не може становити менше 5 та більше 20 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про його проведення.

1.6. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

1.6.1.Приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

1.6.2Попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

1.6.3.Проведення співбесіди та визначення її результатів;

1.6.4.Оголошення результатів конкурсу учасникам конкурсного відбору.

1.7.Особи , які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади(далі-кандидати).

2.Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантні посади та оголошення про проведення конкурсу

2.1. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на веб-сайтах ІРЦ або в засобах масової інформації, з метою широкого поширення інформації про вакантну посаду.

2.2 Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

-найменування і місцезнаходження ІРЦ;

-найменування посад та умови оплати праці;

-кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі - претенденти);

-перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

-дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

-номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

3.Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі

3.1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

-заяву;

-заповнений особовий листок з обліку кадрів(форми П-2);

-автобіографію;

-одну фотокартку розміром 4смх6см;

-ксерокопію документу про освіту;

-ксерокопію атестаційного листа (за наявності);

-ксерокопію посвідчень про курсову перепідготовку(за наявності);ксерокопію паспорта громадянина України (с.1,2,11);

-ксерокопію трудової книжки;

-письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

3.2 Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється директором ІРЦ.

3.3 У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

3.4 У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються.

3.5 Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

3.6 Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються про прийняте рішення щодо їх кандидатур.

4.Склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії

4.1 Для проведення конкурсного відбору директором ІРЦ утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб, зокрема:

-директор ІРЦ -голова комісії;

-представники засновника;

-представники відділу освіти, молоді та спорту;

-керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

-представники закладів охорони здоров'я.

4.2Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Якщо голоси розділилися порівну, то вирішальним є голос голови комісії.

5.Порядок проведення співбесіди кандидатів на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру

5.1 Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

5.2 Конкурсна комісія з урахуванням розгляду поданих документів, та співбесіди з кандидатами на своєму засіданні визначає переможця конкурсу для зайняття вакантної посади та рекомендує директору ІРЦ укласти з ним контракт терміном на 3роки.

5.3 Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до структурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ протягом трьох днів з дати його оголошення.

5.4 Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

-відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

-жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

-конкурсною комісією не визначено претендента.

5.5 Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.


Орієнтовний перелік питань  для проведення кваліфікаційного іспиту (співбесіди) на посаду фахівця ІРЦ

1.Форми навчання у закладах освіти.

2.Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.

3.Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

4.Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

5.Організація навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

6.Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

7.Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

8.Визначення поняття «Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами».

9.Порядок та підстави для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. 

 10.Організація навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів) 

 11.Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб. 

 12.Визначення поняття «Інклюзивне навчання». 

 13.Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами. 

 14.Організація навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку. 

15.Порядок організації інклюзивного навчання у закладах освіти. 

 16.Організація навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектру.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!